Förskolan som ser till varje individ och dess möjlighet. - Slogan
Likabehandlingsplan
Handlingsplan mot kränkande behandling
2019

 I läroplanen för förskolan –Lpfö 98 står det så här:

”Inget barn skall i förskolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning hos någon anhörig eller funktionshinder eller annan kränkande behandling.”

Vi arbetar efter detta på Enens förskola.

Vi är vuxna förebilder och vår uppgift är att se till att alla människor, stora som små behandlas med största respekt. Alla barn skall få samma möjligheter till utveckling genom omsorg, lek och skapande.

Förskolan erbjuder material och lekmiljöer för både pojkar och flickor och vi uppmuntrar till att prova nya lekar och nya lekmiljöer. Vi ser till hur barngrupperna ser ut och skapar lekmiljöerna efter det. Alla barn har tillgång till t.ex. dockvrå, varierande utklädningskläder (brandsoldatkläder, klänningar, djurdräkter mm), fotboll, bandy, bygg- och konstruktionslek, böcker och dans mm. Vi uppmuntrar alla barn till att nyttja allt material och leka alla typer av lekar.

Gemensamt arbete under läsåret 2018/19
Vänskap och jaget.
 
 
Vi arbetar hela tiden förebyggande genom att läsa vänskapsböcker. Vi dramatiserar konflikter där barnen får bestämma slutet, vi sjunger vänskapssånger och vi har kompissamtal där barnen får prata om hur en bra kompis kan vara.

Vårt syfte är att barnen själva ska forma våra trivselregler och uppmärksamma positiva handlingar hos både barn och vuxna. Vi samtalar med barnen om betydelsen av ordet ”empati”.

För att stärka barnens sociala kompetens uppmärksammar vi när barnen hjälper varandra, när de tröstar eller stöttar en kompis, när de delar med sig och är generösa, när de samarbetar bra i en lek.

Genom samtal, lekar, sånger, ramsor och sagor ger vi barnen ett språk för känslor så att de kan uttrycka vad de känner och bli förstådda av andra. Vi lär de att berätta vad de känner när något blir fel, t.ex. ”jag blev ledsen när du sa att jag inte fick vara med”. Vi uppmuntrar barnen att räkna till 10 eller stampa i golvet när man blir arg. Detta underlättar så att de inte behöver visa med hela kroppen t ex genom att slå eller knuffas när något känns fel.

Vi vill ge alla barn en känsla av trygghet i gemenskapen. En känsla att man är behövd och att det finns en plats som väntar på mig på Enen. När någon är borta pratar vi om den och vi uppmärksammar när någon kommer tillbaka som har varit borta tidigare.

Vi ser och förstår hur viktigt det är för barnen att ha vänner.

Det är vår uppgift på förskolan att stimulera barnens samspel med varandra. Genom detta vänskapsarbete kan vi lära barnen att ge och ta i relationerVi är olika

På Enens förskola vill vi se varje barn för den individ som de är och de behov som just det barnet behöver. Vi tycker om olika saker för att vi är olika. Vi anpassar verksamhet så mycket vi kan för att varje barn ska tillgodoses för den de är med alla sina egenskaper. Kan var enda ner på detaljnivå som mat, påklädning, samling, extra tid mm.

Under hösten startade vi ett nytt projekt på förskolan jaget och vänskap. Vi har under hösten arbetat med jaget, vem är jag för att stärka den egna individen och lättare kunna förstå sina egna och andras känslor. Vi jobbar med mycket med hur vi är mot varandra och hur man är en bra kompis. Projektet fortsätter nu under vårterminen 2016.Kränkande behandling

 Diskriminering är en handling som utestänger eller kränker en person.
• att någon eller några kränker principen om alla människors lika värde
• kränkningar kan utföras av en eller flera personer och riktas mot en eller flera
• kränkningar utförs av och drabbar såväl barn som vuxna
  Med mobbning avser vi upprepade kränkningar samt att det råder en obalans i makt mellan den som kränker och den som kränks.

  En viktig utgångspunkt är att den som uppger sig ha blivit kränkt, alltid måste tas på allvar. Vad som är kränkande för en person kan upplevas helt annorlunda av någon annan.
 
  Kränkningarna kan vara:
 • fysiska; såsom att bli utsatt för slag och knuffar.
• verbala; såsom att bli hotad, att bli kallad t.ex. lipsill, fegis.
  • psykosociala; såsom att bli utsatt för utstötning i lek och andra aktiviteter, göras till åtlöje.
 
  MÅL

Ingen form av kränkande behandling skall förekomma på Enens förskola. 

  Ansvarsfördelning

 I lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever (SFS 2006:67) talas i 3§ om huvudmannens/rektors ansvar för att anställda följer sina skyldigheter när de handlar i tjänsten eller inom ramen för uppdraget, dvs.

• att upprätta en Likabehandlingsplan som utvärderas årligen i förskolans/skolans kvalitetsarbete.
• att förebygga och förhindra trakasserier och annan kränkande behandling
  • att motverka direkt och indirekt diskriminering enligt kriterier fastställda i lagen
  • att utreda och vidta åtgärder mot trakasserier och annan kränkande behandling

  SYFTE

• Alla barn skall känna trygghet med kamrater och personal i förskolan
• Alla skall känna att de blir respekterade och att de har lika värde
  I Lpfö98 beskrivs följande ansvar för förskolans ansvar:

”Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan könen samt solidaritet med svaga och utsatta är värden som förskolan skall hålla levande i arbetet med barnen.”
(Lpfö98, s. 7)
 
   
  Alla som arbetar i förskolan skall:

* visa respekt för individen och medverka till att det skapas ett demokratiskt
klimat i förskolan.
Inga känslor är fel, men vi måste även förstå att andra kan reagera på det som vi utstrålar, ilska, glad, ledsen osv.
* stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda
ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra. (Lpfö98, s. 11 )

Arbetslaget skall:

* ansvara för att varje barn får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde.
* ansvara för att förskolan tillämpar ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar.
* lyfta fram och belysa etiska dilemman och livsfrågor.
* göra barnen uppmärksamma på att människor kan ha olika attityder och
värderingar som styr deras synpunkter och handlande, inget är fel vi tycker bara olika.
* samarbeta med hemmet när det gäller barnens fostran och med föräldrarna diskutera regler och förhållningssätt i förskolan.

På Enens förskola har vi under hösten 2014 samt kommer nu till våren 2015 tala mycket om oss vuxna som förebilder och hur vi förbättrar vårt arbete i dessa frågor. Hur vi vuxna är mot varandra speglar sig senare i barnens beteende mot varandra.
(Lpfö98, s. 12)

Vid misstanke om att ett barn far illa har all personal inom förskoleverksamheten anmälningsplikt till sociala myndigheter.

 FÖREBYGGANDE

  Förskolan skall vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar.
Förskolans uppgift är att varje barn utvecklar sin förmåga
– ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation, samt vilja att hjälpa andra
 – att personalen ska vara positiva föredömen och goda förebilder
 – att personalen fortlöpande för diskussioner kring kränkande beteenden och har ett tydligt förhållningssätt. Vuxna pratar aldrig över barns huvud.
 – att alla arbetar för att ett gott arbetsklimat råder. Det gäller både barn och vuxna.
   
 
 I förskolan arbetar vi med:

  – att skapa gemenskap under bl. a. aktiviteter, lekar och samlingar, där olikheter och likheter lyfts fram som något positivt
  – att det är tillåtet att säga nej, och lika viktigt att respektera ett nej
  – skapa trygghet genom vuxennärvaro i lek och aktiviteter
  – daglig föräldrakontakt ”tambursamtal”, föräldraträffar, utvecklingssamtal och kompissamtal

Barn i behov av särskilt stöd

Alla barn ska kunna delta och inkluderas i den verksamhet som vi erbjuder på förskola.
Vi arbetar extra mycket med det på Enens förskola för att kunna hjälpa alla barn till en väl fungerande förskole vistelse efter egen förmåga och behov.
Pedagogerna går utbildningar och samarbetar med specialpedagoger så att vi kan säkerhetsställa att vi uppfyller de mål som vi satt upp för förskolan.

ATT UTREDA OCH ÅTGÄRDA KRÄNKANDE BEHANDLING

I det dagliga arbetet med barnen uppmärksammar vi när barn utsätts för kränkande behandling. De vuxna agerar som goda förebilder och ser till att de barn som utför den kränkande behandlingen förstår den felaktiga handlingen som de har utfört. Även vuxnas kränkningar mot barn är viktiga att utreda och åtgärda.
Vi pedagoger talar regelbundet om vad som sker på förskolan för att vi så snabbt som möjligt ska kunna åtgärda om kränkningar uppstår. När vi talar med varandra så uppmärksammar vi varandra beteenden och även barnens och kan på så sätt se vad och hur vi har gjort fel.

  BARN - BARN

–      uppmärksamma och prata med barnen om vad de gjort, låt barnet/barnen få tid att reflektera över det inträffade, som pedagog är det viktigt att du är där och stöttar.
–      Tala om vad som hände, hur kan vi förändra för att det inte ska hända igen, gå sedan vidare och jobba efter det som barnet/barnen bestämt.
  - det är viktigt att inte alltid bara säga förlåt utan hur kan vi istället visa att vi är ledsna, kanske rita en teckning mm.
  • Vid upptäckt att ett barn vid upprepade tillfällen utsetts för kränkande behandling ska föräldrarna delges och en plan upprättas för hur man kan åtgärda problemet.
  • förskolans insatser skall dokumenteras.
 
 
 
   VUXNA - BARN

·        Om vi upptäcker att någon pedagog uppträder på ett felaktigt sätt är det viktigt att tala med sin kollega om varför man uppträde som man gjorde, många gånger gör vi omedvetna saker som vi kanske inte upptäcker förrän vi blir påtalade om att det är felaktigt det vi gör.
·        Om problemet skulle fortgå så måste förskolechefen informeras som sedan får vidta åtgärd.
·        Alla åtgärder dokumenteras.
Hur vi säkerhetsställer att likabehandlingsplanen efterföljs.
  * Alla vuxna, inom förskolan, skall känna till och aktivt arbeta för att likabehandlinsplanen följs.
* Vikarier, nyanställd personal och studenter informeras, av förskolechef eller huvudansvarig.
 
UTVÄRDERING

Personal ; likabehandlingsplanen utvärderas och revideras i samband med den årliga utvärderingen som görs på förskolorna. 
Site Builder drivs av  Vistaprint